OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WZGLĘDEM OSOBY PRZETWARZANEJ „PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW”
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej "RODO", na stronie www.ahep.pl/daneosobowe udostępniony został serwis informacyjny, w ramach którego AHEP S.A. jako administrator danych osobowych, dalej Administrator", będzie publikował wszelkie istotne dla procesów przetwarzania danych osobowych informacje, w tym również informacje mające na celu spełnienie obowiązków informacyjnych określonych w art. 13 i 14 RODO. Ponadto AHEP S.A. przekazuje następujące informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów oraz osób współpracujących z Klientami:

Administrator Danych Osobowych
AHEP S.A., 40-235 Katowice, ul. 1 Maja 133, e-mail: daneosobowe@ahep.eu, tel.: 602412151

Cele Przetwarzania i Podstawy prawne przetwarzania
1. Zawarcie i realizacja umowy, przez okres poprzedzający zawarcie umowy oraz przez okres realizacji umowy (o ile dotyczy). Podstawą prawną jest zawarcie i realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
2. Marketing bezpośredni usług i produktów własnych jak i podmiotów trzecich, w szczególności przez cały czas trwania umowy oraz po jej zakończeniu. Podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu w postaci marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Realizacja obowiązków ustawowych ciążących na administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości. Podstawą prawną jest wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Ewentualne ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Podstawą prawną jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

Informacja o odbiorcach
Odbiorcami danych osobowych są w szczególności upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora, upoważnieni pracownicy i współpracownicy podmiotów przetwarzających, którym Administrator zleca wykonanie działań, inni odbiorcy tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne, spółki z grupy kapitałowej Administratora.

Przekazanie Danych Osobowych do państw trzecich
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

Okres Przechowywania Danych Osobowych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane co najmniej przez czas trwania umowy, a w przypadku istnienia uzasadnionych interesów Administratora i stron trzecich przez czas potrzebny do ich realizacji, o ile wcześniej nie zostanie zgłoszony skuteczny sprzeciw.

Żądanie Prawa Dostępu
Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do:
1. żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
3. przeniesienia swoich danych osobowych,
4. cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, (ww. uprawnienia mogą zostać zrealizowane poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego w niniejszym serwisie lub wysłanie wiadomości e-mail na adres: daneosobowe@ahep.eu)
5. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Zautomatyzowane Podejmowanie Decyzji
W ramach Umowy, Administrator nie dokonuje automatycznego podejmowania decyzji, ani profilowania.

Przetwarzanie Danych Osobowych w innym celu, niż pierwotny
W przypadku, gdy Administrator będzie zamierzał przetwarzać dane osobowe w celu innym, niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, a będzie posiadał ważną podstawę prawną przetwarzania danych, to przed takim przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą.